Řešitelský tým

doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.

Hlavní řešitel projektu. Úkolem je koordinace všech činností, vývoj experimentálních zařízení, diagnostika a kinetika plazmatu pro jednotlivé aplikace. Součástí práce je i prezentace získaných výsledků a aktivní navazování spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Více informací zde

Ing. Hana Grossmannová, Ph.D.

V projektu je jejím úkolem realizace vlastních experimentální měření na plazmochemické aparatuře v Technickém muzeu v Brně i na FCH VUT. Současně se podílí na řízení projektové části a věnuje se spolupráci s techniky. Výsledkem práce by měla být úplná automatizace procesu na poloprovozním zařízení včetně vytvoření všech potřebných dokumentů a výkresové dokumentace. Je zodpovědná za přípravu metodických postupů pro aplikaci jednotlivých metod.

Mgr. Martin Hložek

Úkolem je aktivní vyhledávání vhodného archeologického materiálu pro testování aplikace plazmochemických metod. Vybrané materiály charakterizuje pomocí instrumentálních metod před a po aplikaci plazmatu. Aktivně se podílí na přípravě metodických postupů založených na aplikaci nově vyvíjených zařízení a na verifikaci jejich použitelnosti v konzervátorské praxi.

Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.

Hlavním úkolem je spolupráce na konstrukci vhodných reaktorů pro výboje v kapalinách, realizace vlastních experimentálního měření (charakterizace výboje a jeho aplikace pro opracování vzorků) a diagnostika plazmatu výbojů v kapalinách. Je zodpovědným pracovníkem za oblast aplikace výbojů v kapalinách. Více informací zde

Mgr. Věra Mazánková, Ph.D.

Primárním úkolem je diagnostika plazmochemických procesů prostřednictvím optické emisní spektroskopie. Aktivně se podílí na realizaci vlastních experimentálních měření a na vedení spolupracujích studentů bakalářského a magisterského studia. Je zodpovědným pracovníkem za diagnostiku plazmatu. Více informací zde

Ing. Michal Procházka

Úkolem je realizace nízkotlakých plazmochemických depozičních procesů spojená s diagnostikou plazmatu i charakterizací vytvářených tenkých vrstev, jejich dlouhodobé stability a antikorozních účinků. Součástí práce je i studium technik odstranění těchto vrstev z povrchů. V rámci práce se věnuje vedení studentů pracujích na nízkotlakých depozičních zařízeních. Více informací zde

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Úkolem je realizace přípravy vrstev s bariérovými vlastnostmi, které budou aplikovány na archeologické předměty. Současně koordinuje návrhy a realizace finálních podob navržených technologií především v oblasti automatizace procesu a měření, přípravy technické dokumentace apod. Je zodpovědným pracovníkem pro oblast plazmochemických depozičních procesů. Více informací zde

Ing. Věra Sázavská

Věnuje se plazmochemickému odbourávání korozních vrstev na kovech za nízkého tlaku. V rámci práce se věnuje vedení studentů pracujích na nízkotlakém redukčním zařízení. Je zodpovědným pracovníkem za oblast redukce korozních vrstev v plazmatu a přípravu modelových vzorků. Více informací zde

Ing. Alena Selucká

Úkolem je ověřování a aplikace konzervátorských metod se zaměřením na kovové muzejní sbírkové předměty. Spolupracuje na aplikační části vyvíjených plazmochemických metod, zejména při vyhodnocování jejich účinku na vybrané archeologické a historické předměty.

Ing. Jitka Slámová

Úkolem jsou zejména rešeršní práce a příprava odborných textů prezentujících aktuální výsledky včetně webových stránek projektu. Podílet se rovněž na přípravě metodik pro aplikaci vyvíjených postupů v konzervátorské praxi. V závěrečné fázi řešení projektu se bude věnovat problematice likvidace odpadů z procesů. Bude zodpovědná za přípravu výstavy představující výsledky řešení projektu v posledním roce řešení. Více informací zde

Ing. Martin Zmrzlý, Ph.D. (do 31. 8. 2012)

Činnost v rámci řešení projektu zahrnuje zejména hodnocení struktury materiálu, metalografické a gravimetrické hodnocení korozního napadení a charakterizace korozních produktů (složení, struktura, reaktivita). Více informací zde

Ing. Drahomíra Janová

Technik zodpovědný za materiálové analýzy kovových vzorků pomocí elektronové mikroskopie s rentgenovskou mikrosondou.

Karel Štefka

Technik zajišťující nezbytné konstruktérské práce, výrobu mechanických dílu z kovů, keramiky i skla. Podílí se na konstrukci laboratorních zařízení a na přenosu laboratorních zařízení do technologické praxe.

Ing. Lucie Hlavatá (od 15. 2. 2011 do 31. 5. 2012, tč. mateřská dovolená)

Zabývá se elektrickou diagnostikou výbojů v kapalinách a studiem podmínek jejich generace. V projektu je jejím úkolem dále realizace přípravy vzorků a jejich následné opracovávání pomocí plazmatu pod vodní hladinou.

Ing. Jitka Slámová

Úkolem jsou zejména rešeršní práce a příprava odborných textů prezentujících aktuální výsledky včetně webových stránek projektu. Podílet se rovněž na přípravě metodik pro aplikaci vyvíjených postupů v konzervátorské praxi. V závěrečné fázi řešení projektu se bude věnovat problematice likvidace odpadů z procesů. Bude zodpovědná za přípravu výstavy představující výsledky řešení projektu v posledním roce řešení. Více informací zde

Ing. Lenka Hlochová (od 15. 2. 2011)

Zabývá se optickou diagnostikou výbojů v kapalinách v závislosti na podmínkách výboje. V projektu je jejím úkolem dále realizace přípravy vzorků a jejich následné opracovávání pomocí plazmatu pod vodní hladinou.

Ing. Lenka Hlochová (od 15. 2. 2011)

Zabývá se optickou diagnostikou výbojů v kapalinách v závislosti na podmínkách výboje. V projektu je jejím úkolem dále realizace přípravy vzorků a jejich následné opracovávání pomocí plazmatu pod vodní hladinou.

Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (od 1. 4. 2011 do 4. 10. 2011)

V projektu je jeho úkolem návrh a realizace výbojů v kapalinách a jejich detailní fyzikální studium. Rovněž se zaměřuje na praktickou aplikaci těchto výbojů pro konzervátorské účely.

Ing. Petra Fojtíková (od 1. 1. 2012)

V projektu se zabývá obsluhou nízkotlakého RF zařízení pro redukci korozních vrstev a interpretací získaných dat. Věnuje se rovněž detailní dokumentaci opracovávaných vzorků. Součástí práce je příprava modelových vzorků korodovaných kovů.

Ing. Lucie Řádková (od 1. 1. 2012)

V projektu se zabývá obsluhou nízkotlakého RF zařízení pro redukci korozních vrstev a interpretací získaných dat. Věnuje se rovněž detailní dokumentaci opracovávaných vzorků. Součástí práce je příprava modelových vzorků korodovaných kovů.

Ing. Lucie Töröková (od 1. 6. 2012)

Úkolem je především obsluha hmotnostního spektrometru s reaktivní ionizací a intepretace dat získaných na aparaturách pracujících za nízkého i atmosférického tlaku.

Ing. Jaromír Wasserbauer (od 1. 9. 2012)

Úkolem pracovníka jsou materiálové analýzy kovových předmětů a interpretace změřených dat ve smyslu matalografických změn vyvolaných působením plazmatu.