O projektu

Informace o projektu

Název projektu: Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů
Název projektu anglicky: Plasmachemical processes and technologies for conservation of archaeological metallic objects
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2011
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015

Řešitel projektu

Řešitel: Doc. RNDr. František Krčma, Ph.D.
Název subjektu: Vysoké učení technické v Brně
Adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
Právní forma: Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

Souhrnné informace o projektu

Název operačního programu: Aplikovaný výzkum a vývoj národní kulturní identity (NAKI)
Kód operačního programu: DF
Tématická priorita programu: 3.3 – Materiály a technologie pro záchranu a zachování kulturního dědictví
  3.2 – Technologie a systémy pro zvýšení ochrany hmotného kulturního dědictví
  1.2 – Movité kulturní dědictví
Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací: AP – Aplikovaný výzkum
Hlavní obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV: AL – Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP, CEZ a RIV: BL – Fyzika plasmatu a výboje v plynech
  AC – Archeologie, antropologie, etnologie