Úvod

Cílem těchto stránek je informovat o průběhu projektu DF11P01OVV004 – Plazmochemické procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů.

Každoročně jsou v ČR nalezeny tisíce nejrůznějších archeologických předmětů a jejich fragmentů, z nichž značná část je zhotovena z různých kovových materiálů. Proto je rychlá a masová konzervace těchto předmětů jedním ze základních úkolů současnosti. Nalézané artefakty jsou v našich podmínkách zhotoveny zejména ze železa, mědi a jejích slitin, olova i stříbra. Bohužel ne vždy je možné použít nejvhodnější postupy. Často je praxe limitována finanční nebo časovou náročností té které konzervační metody. Běžné postupy odstranění korozních vrstev využívají poměrně invazivních metod jako pískování nebo aplikaci ultrazvuku a mohou vést k narušení jemných detailů na povrchu předmětů, respektive patiny u předmětů z barevných kovů. Aplikace nízkoteplotního plazmatu slouží jako pomůcka k mechanickému čistění a zkrácení procesu odstraňování stimulátorů koroze, zejména chloru.

Metoda je založena na redukci korozních produktů z povrchu kovových předmětů ve vodíkovém plazmatu. To generuje aktivní atomární vodík i excitované vodíkové molekuly, které redukují korozní produkty v tenké vrstvě (stovky nm) pod povrchem korozní vrstvy. Korozní vrstvy se tak stávají křehčí, a lze je snadněji odstranit z povrchu, v ideálním případě i štětcem. Navíc dochází i k rozkladu chlorovaných sloučenin za vzniku chlorovodíku, který je ze systému odčerpáván.

Náš výzkumný tým se touto problematikou zabývá již od roku 2001, kdy na téma „Optická emisní spektroskopie plazmochemické konzervace archeologických nálezů“ byla vypracována diplomová práce. Na tuto práci jsme následně navázali dalším výzkumem, v rámci něhož byly jen od r. 2005 do zahájení projektu v r. 2010 zpracovány tři bakalářské práce a tři diplomové práce. V návaznosti na projekt byly úspěšně vyřešeny jedna bakalářská práce a dvě práce diplomové. Práce je možno nalézt v archivu závěrečných prací VUT v Brně:

http://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace

V současné době jsou řešeny dvě diplomové práce a sedm prací dizertačních. Mimoto jsou výsledky prezentovány na mezinárodních konferencích formou přednášek, posterových prezentací a článků ve sborníku, dalším výstupem jsou pak publikace v odborných časopisech.